روش تحقیق و آمار

پژوهش ­های آمیخته پژوهش­ هایی هستند که با استفاده از ترکیب دو مجموعه روش­ های تحقیق کمی و کیفی به انجام می­ رسند. هنگامی­ که پژوهشگر از نقاط قوت یک رویکرد برای جبران نقاط ضعف رویکرد دیگر بهره می ­جوید، استفاده از این طرح مفید است. رویکرد کمی منجر به نتایج کمی بر اساس ابزار از پیش­ تعیین شده حاصل شده است و در عین حال داده ­های کیفی بر شیوه ­های کیفی گردآوری داده­ ها مانند مصاحبه و مشاهده، یافته­ های متنی ارائه می­ دهد و نگاه ­های مختلف نسبت به موضوع مورد بررسی را مطرح و تصویر پیچیده ­ای از پدیده عرضه می­ کند. وقتی این دو یافته­ ها ترکیب می ­شوند درک بسیار قدرتمندی از پدیده مورد بررسی خواهیم داشت. در روش تحقیق آمیخته برای بررسی یک مسئله پژوهشی، پژوهشگر با به کار بردن مجموعه روش ­هایی که اساس آن­ها پارادایم ­های گوناگون است، بررسی موقعیت نامعین را میسر کند و فرایند آن را تسهیل می ­نماید.

از آن­جا که در طراحی و اجرای طرح­ های تحقیق با روش آمیخته از هر دو دسته روش کمی و کیفی استفاده می­ شود، ویژگی ­های اصلی روش­ های تحقیق آمیخته متاثر از چگونگی استفاده از دو دسته روش­ های کمی و کیفی است. چگونگی استفاده از این دو دسته روش به ویژگی زیر بستگی دارد: (الف) میزان اولویت یا اهمیتی که به هر یک از دو دسته تحقیق کمی یا کیفی اختصاص می­ یابد، (ب) چگونگی توالی استفاده از روش­ های تحقیق کمی و کیفی.

♣ مطلب مرتبط: آشنایی با روش تحقیق آمیخته در مدیریت

روش تحقیق آمیختهانواع طرح های تحقیق آمیخته

طرح های تحقیق امیخته را از یک نظر می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: طرح های تحقیق به روش آمیخته و طرح های تحقیق با مدل آمیخته، طرح های تحقیق به روش آمیخته طرح هایی هستند که در آن ها پژوهشگر در آغاز بررسی از پارادیم تحقیق کمی استفاده می کند و سپس طرح تحقیق مبتنی بر پارادیم کیفی را به کار می برد. برای مثال، پژوهشگری ممکن است ابتدا یک طرح تحقیق آزمایشی (کمی) را به اجرا در آورد و پس از آن به اجرای یک مصاحبه گروه های کانونی (کیفی) با آزمودنی ها بپردازد تا نظر آنان را نسبت به نتایچ طرح آزمایشی جویا شود و میزان توافق آنان را با نتایچ آزمایش مورد تحلیل قرار دهد. به عبارت دیگر طرح های تحقیق به روش آمیخته را می توان مانند دو بررسی کوچکتر در درون یک بررسی وسیع تر قلمداد کرد.

در طرح های تحقیق با مدل آمیخته، پژوهشگر رویکردهای کمی و کیفی پژوهش را با هم می آمیزد و به اجرا در می آورد به عنوان مثال، پژوهشگری ممکن است یک بررسی پیمایشی را با استفاده از یک پرسشنامه شامل سؤال های بسته – پاسخ و نیز انجام مصاحبه از طریق سؤال های باز- پاسخ (برای گرداوری داده های کیفی) به اجرا درآورد و سپس آن ها را تحلیل کند. یا این که، پژوهشگر دیگری ممکن است ابتدا داده های کیفی را گردآوری کرده و سپس آن ها را به کمیت تبدیل کند و مورد تحلیل قرار دهد.

صاحبنظران طرح های تحقیق آمیخته را به شرح زیر به سه دسته تقسیم می کنند:

الف . طرح هاې تحقیق امیخته بهم تنیده: در این نوع طرح ها، پژوهشگر به هر دو مجموعه داده های کمی و کیفی وزن و اهمیت مساوی می دهد.

ب. طرح های تحقیق آمیخته تشریحی: در این نوع طرح ها، پژوهشگر به منظور تشریح یک پدیده، وزن اصلی را به داده های کمی اختصاص می دهد، اما داده های کیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده می کند. همچنین فرایند گردآوری داده ها را در دو مرحله انجام می رساند. در مرحله اول داده های کمی گردآوری می شود، سپس داده های کیفی گردآوری می گردد.

ح. طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی: در طرح های تحقیق آمیخته اکتشافی، پژوهشگر درصدد زمینه یابی درباره موقعیت نامعین» می باشد. برای این منظور ابتدا به گردآوری داده های کیفی می پردازد. با استفاده از شناسایی اولیه، امکان صورت بندی فرضیه هایی درباره بروز پدیده مورد مطالعه فراهم می شود. پس از آن، در مرحله بعدی، پژوهشگر می تواند از طریق گردآوری داده های کمی، فرضیه ها را مورد آزمون قرار دهد.

♣ مطلب مرتبط: روش تحقیق کیفی مدیریت

کاربران گرامی برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه و تحلیل داده ها در طرح تحقیق آمیخته، می توانید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)