دانشنامه مدیریت

اﺻﻄﻼح ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد- ﺷﻐﻞ، رﻳﺸﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در سازمان ها و محیط های کار دارد. تلاش ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ها و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ که در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﻐﻠﻲ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ها، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، داﻧﺶ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ نیز می توان تناسب فرد- شغل را تناسب تقاضاهای و ویژگی های شغلی با توانایی ها، منابع، تمایلات و گرایش های شخصی فرد تعریف کرد.
همچنین مفهوم تناسب فرد- شغل عبارت است از سازگاری میان فرد و محیط کاری، که در صورتی ایجاد خواهد شد که ویژگی های آن ها به خوبی بر هم منطبق شود. تحقیقات وسیعی که در نیم قرن اخیر در حیطه ی علوم سازمانی انجام شده است، نشان می دهد که تناسب فرد- محیط با نگرش های شغلی مهم (مثل رضایت شغلی، موفقیت در کار راهه عینی و تمایل به ماندن در سازمان) و همچنین با رفتارهای کاری نیز (مثل عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی) رابطه ی مثبت دارد.

تناسب فرد- شغلاهمیت تناسب فرد- شغل

سازمان ها به راحتی می توانند پیامدهای تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان را مشاهده نمایند، بیشتر محققان بر این دو عامل به عنوان عوامل اصلی و تأثیرگذار در رابطه با بروندادهای سازمان تأکید نموده اند. لیسینک و استین نیز تناسب فرد- سازمان و فرد- شغل را مهم تر از دیگر انواع تناسب تلقی کرده اند. تناسب فرد- سازمان به تناسب میان ویژگی های فرد و سازمانی که در آن به کار مشغول است، اشاره دارد که اغلب براساس تناسب متمم مورد مطالعه قرار گرفته است و تناسب فرد- شغل به تناسب میان فرد و شغلی که در آن کار می کند، اشاره دارد که اغلب با تناسب تقاضاها- توانایی ها و بیشتر با توجه به همخوانی ارزش ها مطالعه شده است.
با استفاده از منطق نظریه های تناسب فرد- سازمان، می توان فرض کرد که پیامدهای رفتاری و نگرشی انگیزه ی خدمت رسانی به خلق تحت تأثیر وجود تناسب کارآمد میان نگرش های فرد و ویژگی های سازمان قرار دارد.
شواهد موجود حاکی از آن است که تناسب افراد با مشاغل خود از وقوع گرانباری کاری جلوگیری می کند و باعث می شود افراد سطح استرس کمتری را تجربه کنند وقتی میان این تناسب و همخوانی وجود نداشته باشد، افراد احساس استرس و در صورت تداوم، احساس فرسودگی هیجانی خواهند نمود.

کاربر گرامی مدیراما؛ باشگاه دانشجویان مدیریت سعی بر این دارد تا با فراهم آوردن مطالب علمی مرتبط و به روز شما را در انجام پژوهش هایتان یاری کند. شما می توانید از طریق لینک های زیر در فروشگاه محصولات دانشی مدیراما به فایل های مرتبط در زمینه تناسب فرد- شغل دسترسی داشته باشید.

همچنین شما می توانید با ثبت درخواست خود در فرم تماس با ما، از خدمات مشاوره مدیراما و دریافت فایل های دیگر بهره مند شوید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)