اولویت های پژوهشی

پژوهش و توسعه فناوری از مهمترین زیرساخت های پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف است و تولید کالاهای رقابت پذیر و توسعه تجارت بین المللی بالاخص در عرصه های نوین جهت بهبود فضای رقابت پذیری، بهره گیری از فناوری های روز جهان و ارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی و تجاری مستلزم بکارگیری استعدادها و امکانات علمی و تخصصی کشور می باشد.

اولویت های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارتاولویت های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مد نظر قرار دادن ارتباط سه جانبه پژوهش، فناوری و توسعه صنعتی و اقتصادی یک کشور در برنامه ریزی ها و هدف گذاری های کلان از اهمیت اساسی برخوردار است و یکی از اقدامات اثربخش در این زمینه توسعه ساختار کارآمد پژوهشی به منظور حمایت از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است، از این رو تعامل صحیح و هدفمند میان پژوهش، فناوری و بازار می تواند توسعه صنعتی پایدار را به همراه داشته باشد، در این راستا پژوهش به عنوان عاملی تصمیم ساز می تواند در راه اندازی، توسعه و ارتقاء صنایع نقشی موثر ایفاد نموده و کلید توسعه فناوری ها و تحقق اقتصاد مقاومتی به معنای رهایی از اقتصاد متکی به نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان باشد. هدف از اجرای برنامه جامع پژوهشی، ایجاد وحدت رویه در گسترش و حمایت از پژوهش در بخش صنعت، معدن و تجارت و با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم متناسب با سیاست های توسعه کشور می باشد که در برنامه های بلندمدت و توسعه ای کشور مورد تائید قرار گرفته است. این برنامه در راستای پاسخ به نیاز بخش تولید و تجارت و استفاده از توانمندی های تحقیقاتی با مد نظر قرار دادن قابلیت ها، محدودیت ها و چالش های اصلی بخش پژوهش و فناوری در حوزه صنعت، معدن و تجارت تدوین گردیده است.

فایل نیازسنجی اولویت های پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶ آماده گردیده است که در حال حاضر از طریق همین صفحه برای دانلود در دسترس می باشد.

برنامه جامع پژوهشی بخش صنعت، معدن و تجارت

برنامه جامع آموزشی بخش صنعت،معدن و تجارت

نیازسنجی پژوهش و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت

 

 

♣ مطلب مرتبط: مشاهده  اولویت های پژوهشی دیگر سازمان ها

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)