یک پژوهشگر مدیریت همیشه با انبوهی از داده های کمی و کیفی رو به رو است که باید به روش های مناسب و علمی آنها را تلخیص، پردازش و تجزیه و تحلیل نماید.

برای مثال در یک مطالعه خاص سوالات زیر باید به درستی پاسخ داده شوند:

  • کدام روش باید برای جمع آوری داده های خام مورد استفاده قرار گیرد؟
  • کدام سنت پژوهش (کمی یا کیفی) باید در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مورد استفاده قرار گیرد؟
  • در میان انواع روش های کمی و کیفی کدام یک برای تحلیل داده های جمع آوری شده مناسب است؟
  • کدام آزمون آماری را بکار گیریم؟
  • کدام روش فرا ابتکاری مناسب این پژوهش است؟
  • کدام تکنیک تصمیم گیری چند معیاره باید در اینجا مورد استفاده قرار گیرد؟

این سوالات و سوالات جزیی تر بسیاری، در روش تحقیق پیش روی پژوهشگران قرار می گیرند که پاسخ به آنها، درستی یا نادرستی نتایج نهایی تحقیق را منجر خواهد شد. بنابراین دانستن روش تحقیق یک مرحله اساسی و یک الزام جدی در امر پژوهش است.

تجزیه و تحلیل داده های خامتجزیه و تحلیل داده های خام مدیریتی

مدیراما در تمامی مراحل تحقیق همیار شماست. از مرحله جمع آوری داده های خام از میدان تحقیق تا تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارش مبسوط از آنها. برای آشنایی با خدمات مدیراما در حوزه تجزیه و تحلیل داده های خام، تعدادی از خدمات آن در ادامه ارائه شده است:

مشاوره روش تحقیق،
طراحی پرسشنامه،
تدوین پرسشنامه اینترنتی،
تحلیل های آماری،
تحلیل داده های کیفی،
تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره،
روش های فرا ابتکاری در مدیریت،
انجام فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری،
انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری،
انجام فصل پنجم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری.

برای ثبت درخواست تجزیه و تحلیل داده های آماری، درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید. ما درخواست شما را بررسی و در کمترین زمان بدان پاسخ خواهیم داد.

ثبت درخواست تجزیه و تحلیل داده های آماری