دانشنامه مدیریت

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد. ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ، ﻻزم اﺳﺖ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ را از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، رﺷﺪ ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ، اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ، ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻻزم اﺳﺖ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻗﻮی و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻓﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد آنﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮی، ﭘﺮدازش ﺷﻮد. اﺳﺖ.

تحلیل مضمونتحلیل مضمون

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺳﺎده و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن (Thematic Analysis) است. در واقع، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن، اوﻟﯿﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎﯾد یاد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ روش، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن، ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﺎم و ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﻮﯾﺎﺗﺰﯾﺲ (Boyatzis) آن را نه روشی ﺧﺎص ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. رﯾﺎن (Ryan) و برنارد (Bernard) ﻧﯿﺰ ﮐﺪﮔﺬاری ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزِ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ و راﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ روﺷﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎص. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮاون (Braun) و کلارک (Clarke)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن را ﺑﺎﯾﺪ روش وﯾﮋهای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی آن، اﻧﻌﻄﺎ فﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ.

جهت دریافت اطلاعات دیگر در زمینه «تحلیل مضمون و شبکه مضامین» می توانید از لینک زیر مقاله ای علمی پژوهشی با همین عنوان را دانلود نمایید. همچنین در صورت نیاز به مشاوره در این زمینه و همچنین مشاوره درخصوص انتخاب موضوع پایان نامه و تحلیل داده ها، درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت کنید.

تحلیل مضمون و شبکه مضامین


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)