روش تحقیق و آمار

روش گرندد تئوری نخستین بار توسط بارنی گلیسر و آنسلم اشتراوس در دهۀ ۱۹۶۰ میلادی مطرح شد. آنها که در حوزۀ جامعه شناسی پزشکی کار می کردند، در پژوهشی درصدد یافتن دیدگاه های بیماران درباره مرگ برآمدند. نتیجه در کتابی باعنوان «آگاهی از مرگ» منتشر شد، اما بیش از نتیجۀ پژوهش، روش آن مورد توجه قرار گرفت. آن دو، روش به کار گرفته شده را در کتاب دیگری با عنوان «کشف گرندد تئوری» (۱۹۶۷) به طور مفصل توضیح دادند تا روش پژوهش جدیدی در دنیای علوم اجتماعی متولد شده باشد.

گلیسر و اشتراوس که هر کدام مبانی فکری متفاوتی داشند، روشی را ارائه کردند که در مقابل سلطۀ روش های کمی آن روزگار قرار می گرفت و رویکردی کیفی داشت. اشتراوس از دانشگاه شیکاگو آمده بود و تحت تاثیر نظریۀ کنش متقابل نمادین و پراگماتیسم قرار داشت و گلیسر در دانشگاه کلمبیا رشد پیدا کرده بود و از سنت تحقیق تجربی و پوزیتیویسم تاثیر گرفته بود. در گرندد تئوری اولیه هم اثرات این دو مکتب فکری دیده می شد. اما همین خواستگاه های متفاوت در نهایت راه این دو را از هم جدا کرد و هر کدام پس از مدتی سبک خاصی را در گرندد تئوری در پیش گرفتند. گلیزر به تنهایی سبک گرندد تئوری اولیه را ادامه داد و اشتراوس با ژولیت کوربین همراه شد و گرندد تئوری جدیدی را معرفی کرد. اما اینها تنها سبک های گرندد تئوری نیستند و به خصوص در دو دهۀ اخیر سبک های گرندد تئوری جدید معرفی شدند تا جایی که از آنها با عنوان «خانواده گرندد تئوری» یاد شده است. در نتیجۀ توسعۀ گراندد تئوری می توان آن را فراتر از یک روش تحقیق، یک نگاه برای پژوهشگران دانست.

♣ مطلب مرتبط: بررسی نظریه گرندد تئوری در مدیریت

گرندد تئوری

مدل تصویری برای ارائه ی نظریه ی داده بنیاد  یا گرندد تئوری

نظریۀ گرندد تئوری که یک نظریه برآمده از دل داده ها است، علاوه بر ارائه به صورت یک داستان، در قالب مدل تصویری نیز ترسیم می شود و این تنها از طریق دسته بندی مقوله ها ممکن خواهد بود. به منظور برقراری پیوند بین مقوله ها، از مدل پارادایمی پیشنهادی اشتراوس و کوربین استفاده می شود. این مدل مقوله ها را در شش دسته یا جعبه مقوله جای می دهد. در صورتی که از الگو استفاده نشود، ممکن است نظریۀ تولیدی فاقد دقت و پیچیدگی های لازم باشد.

این دسته ها عبارتند از:

۱-شرایط علی: شامل موارد یا وقایعی است که به وقوع یا رشد پدیده منجر می شود.

۲- زمینه: محل وقایع مرتبط با پدیده و نشان دهندۀ خصوصیاتی که به پدیده دلالت می کند.

۳- پدیده یا مقوله محوری: مقوله یا پدیده ای که اساس فرآیند است.

۴- شرایط مداخله گر: شرایط کلی تر و وسیع تری هستند که بر چگونگی کنش ها اثر می گذارند و شامل مواردی از قبیل مکان، فرهنگ، سطح تکنولوژی، تاریخچه و غیره می شود.

۵- راهبردها: کنش ها / کنش های متقابلی حول پدیده در جریان است و کنش گران راهبردهایی را برای انجام کنش هایشان پی می گیرند.

۶- پیامدها: به کارگیری راهبردها و وقوع مجموعۀ کنش ها نتایجی را در بر دارد.

این دسته های مقوله ها از طریق الگویی شبیه به شکل زیر ارائه می شوند تا مدل تصویری نظریه نیز شکل گیرد.

 

گرندد تئوری

مدل تصویری ارائه ی نظریه ی داده بنیاد بر اساس مقوله­ ها

برای دریافت مشاوره و ثبت درخواست انجام تحلیل داده های کیفی با روش گراندد تئوری می توانید درخواست خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید. لطفا ایمیل و شماره تماس خود را دقیق وارد کنید تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم.

ثبت درخواست جهت مشاوره و تحلیل داده های کیفی با گراندد تئوری


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)