تازه های کتاب

به تازگی یک کتاب خوب و جامع در حوزه استراتژی منتشر شده است به نام « کتاب بازآفرینی استراتژی: نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت». این کتاب تألیف استیفن کامینگز است و توسط دکتر سهراب خلیلی شورینی به فارسی برگردانده شده است و توسط انتشارات یادواره کتاب به چاپ رسیده است. کتاب با دیدگاهی پست مدرن به انتقاد از رویکرد مدرن به مدیریت و استراتژی پرداخته است و می تواند در زمره آثاری که اخیراً ذیل عنوان مکتب مطالعات انتقادی مدیریت شناخته می شوند، طبقه بندی گردد.
ترجمه کتاب تقریباً قابل درک است و می توان درصورت داشتن آشنایی نسبی با مبانی مدیریت استراتژیک و جد و جهد بسیار برای فهم ترجمه، برداشتی کم و بیش مناسب از کتاب به عمل آورد. ملاحظات کامینگز در این کتاب جداً قابل تأمل است. هرچند طبیعتاً برای مخاطبان متعلق به جهان توسعه یافته نگاشته شده است و کاربری چندانی برای سازمان های ما نمی تواند داشته باشد؛ چرا که در شرایط کنونی ما هنوز بهره گیری از تفکر مدرن و اساسی مدیریت راه طولانی در پیش است چه برسد به حاشیه نویسی های پست مدرن! به هرحال کتابی است که خواندنش برای بعدازظهرهای دلگیر چند روز تعطیل قویاً توصیه می شود.

کتاب بازآفرینی استراتژیفصول کتاب بازآفرینی استراتژی: نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

کتاب بازآفرینی استراتژی شامل ۷ فصل است که فصول آن عبارتنداز:

فصل یکم: شالوده شکنی تاریخ، بازآفرینی استراتژی

فصل دوم: پیش مدرنیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم

فصل سوم: ساختار زدایی تاریخ مدیریت

فصل چهارم: محدودیت های تاریخی مدیریت

فصل پنجم: مفهوم سازی مجدد اخلاق کسب و کار

فصل ششم: بازاندیشی استراتژی

فصل هفتم: بازسازی تغییر

خلاصه کتاب بازآفرینی استراتژی: نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)