تازه های کتاب

اندیشهٔ آغازین تدوین روش های تحقیق در علوم رفتاری از گفتگوی همکاران دست اندر کار تدریس روش های تحقیق و آمار در روانشناسی و علوم تربیتی در دانشکدهٔ روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شکل گرفت. این همکاران با بازاندیشی، بازسازی نحوهٔ تدریس و بازآفرینی فرایند یاددهی – یادگیری در درس روش تحقیق، تدوین یک متن به هم پیوسته و روزآمد را ضروری یافته و به تألیف کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری پرداختند.

تألیف این کتاب مبتنی بر موارد زیر است: الف) تجربه های تدریس روش تحقیق در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ب) نیازهای دانشجویان برای استفاده از یافته های بین المللی و ج) تجربه های حاصل از برگزاری و تدریس در ده ها کارگاه آموزشی روش تحقیق.

تنظیم مطالب و فصل های کتاب بر پایهٔ یک مفروضه اصلی قرار داشته است. این مفروضه شامل آن است که برای کسب دانش و مهارت های لازم در روش تحقیق در علوم رفتاری، دانشجو باید علاوه بر اشنا شدن با روش علمی، بر دانش و مهارت های مربوط به مراحل تدوین یک طرح تحقیق، نحوهٔ اجرا و چگونگی تحلیل داده های حاصل از آن نیز تسلط یابد. مراحل یاد شده به عنوان چهارچوب اساسی برای عرضهٔ مطالب در این کتاب مورد نظر قرار گرفته است. ضمناً به منظوز آشنایی بیشتر خوانندهٔ این کتاب با پیشرفت های بعمل آمده در روش های تحقیق و تحلیل های آماری مرتبط با آن، از پژوهش های معتبر گزارش شده در مجله های علمی بین المللی مثال هایی آورده شده است.

روش تحقیق در علوم رفتاریفصول کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری

این کتاب شامل ۴ بخش با عناوین (۱- صورت بندی گزاره های تحقیق، ۲- گردآوری داده ها، ۳- تحلیل داده ها، ۴- اطلاع رسانی یافته های پژوهشی) و که شامل ۱۱ فصل با عناوین (۱- روش علمی و مراحل آن، ۲- بیان مسئله و گزاره های تحقیق، ۳- بررسی پیشینه تحقیق، ۴- روش های تحقیق، ۵- ابزار اندازه گیری در تحقیق، ۶- جامعه و نمونه و روش نمونه گیری، ۷- اعتبار درونی و بیرونی در تحقیق، ۸- مفاهیم اساسی در تحلیل داده ها، ۹- تحلیل داده های کمی در طرح های غیرآزمایشی، ۱۰- تحلیل داده های کمی در طرح آزمایشی، ۱۱- تدوین گزارش تحقیق) است.

کتاب توسط دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی تدوین و توسط انتشارات آگه به چاپ رسیده است.

باشگاه دانشجویان مدیریت مطالعه این کتاب را به دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و اساتید حوزه مدیریت، علوم تربیتی و روانشناسی توصیه می کند. مدیراما جهت رفاه حال کاربران عزیز، خلاصه کتاب مذکور را فراهم آورده است. جهت دریافت می توانید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.

 


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)