دستیار پژوهش

پس از نگارش فصل اول و دوم پایان نامه در گام بعدی نوبت به نگارش فصل سوم پایان نامه می ­رسد. فصل سوم همان گونه که از نام آن «روش تحقیق» پیداست به بررسی روش انجام پژوهش می پردازد. این فصل یکی از فصل های کم حجم اما مهم پایان نامه است. بنابراین باید با دقت نظر خاصی تهیه شود.

در این فصل با توجه به هدف پژوهش روش تحقیق آن مشخص می­ شود. روش تحقیق در حوزه مدیریت معمولا به سه صورت کمی، کیفی و آمیخته (ترکیبی از کیفی و کمی) است. بنابراین فصل سوم ما باید با توجه به کمی، کیفی و یا آمیخته تدوین شود. معمولا روند کلی یا چهارچوب اصلی نگارش فصل سه در هر سه نوع روش تحقیق به یک صورت می باشد.

♣ مطلب مرتبط: چگونگی نگارش فصل اول پایان نامه

نگارش فصل سوم پایان نامه

قسمت های مختلف فصل سوم پایان نامه مدیریت

۱- مقدمه: در مقدمه محقق به توضیح رئوس کلی محتوای فصل می پردازد.

۲- جامعه: در این بخش، محقق جامعه مورد مطالعه یا به عبارت بهتر، جامعه ای که قصد دارد، گردآوری داده ها از آنجا انجام شود را معرفی می کند.  معمولا جامعه مورد بررسی در پژوهش زمان تصویب پروپوزال مشخص می ­شود.

۳- نمونه: چون دسترسی به تمامی اعضاء جامعه امکان پذیر نیست یا زمان و هزینه زیادی نیاز دارد، محقق اقدام به نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه می نماید. در پژوهش های کمی معمولا از جدول مورگان یا فرمول کوکران جهت مشخص کردن تعداد نمونه استفاده می شود و در پژوهش های کیفی و فاز کیفی پژوهش های آمیخته، تعداد نمونه خیلی محدود است و تا زمان رسیدن به نقطه اشباع (زمانی که نظر و ایده جدیدی از طریق مصاحبه یا مشاهده ارائه نگردد) ادامه دارد.

۴- تشریح روش و نوع تحقیق: محقق با ذکر روش تحقیق خود (پیمایشی، همبستگی، اکتشافی، علی و…) و نوع آن (کاربردی، توسعه ای، بنیادین) به تشریح نحوه انجام تحقیق می پردازد.

۵- معرفی ابزار جمع آوری داده ها: بطور کلی، ۳ ابزار مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها وجود دارد که رایج ترین و پرکاربردترین آن، پرسشنامه است. در این بخش، محقق ضمن معرفی ابزار خود به شیوه بهره گیری از آن می پردازد. در پژوهش های کیفی معمولا از مصاحبه و مشاهده جهت جمع آوری داده ها استفاده می شود. بنابراین در این بخش سوالات مصاحبه ارائه می شوند.

۶- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری: یکی از بخش های بسیار مهم در این فصل بررسی روایی و پایایی است. در خصوص روایی پرسشنامه مطلب ارائه شده در سایت مطالعه گردد و پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین پایایی کیفی در مطلب پایایی موجود در سایت تحت عنوان  پایایی در پژوهش های کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

۷- معرفی آزمون های مورد استفاده: در این بخش، محقق با توجه به نوع تحقیق خود به معرفی آزمون های مورد استفاده در فصل ۴ جهت تحلیل داده ها می پردازد. در پژوهش های کمی عرف بر آن است که ابتدا محقق با بهره گیری از آزمون کولموگروف – اسمیرنف، نرمال بودن یا نبودن داده ها را مشخص می کند. سپس بر آن اساس، از روش های آمار پارامتریک (در صورت نرمال بودن داده ها) یا آمار ناپارامتریک (در صورت نرمال نبودن داده ها) استفاده می کند. در پژوهش های کیفی یا آمیخته در فاز کیفی با توجه به سوالا،ت نوع تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب می­ شوند. تجزیه و تحلیل های کیفی معمولا به صورت تحلیل  تم، تحلیل محتوا، گرندد تئوری و … انجام می ­شود.

۹- معرفی نرم افزار های مورد استفاده جهت تحلیل داده ها: که در آن محقق به معرفی نرم افزارهای مورد استفاده نظیر اکسل یا spss یا لیزرل یا minitab و … جهت انجام تحلیل داده های کمی می پردازد. و در پژوهش های کیفی تحلیل ها به صورت دستی یا با نرم افزار NVivo, ATLAS.ti, CAITA, Kwalitan, Quarlus, MAXQDA, Weft QDA انجام می گیرد.

♣ مطلب مرتبط: چگونگی نگارش فصل دوم پایان نامه

برای دریافت مشاوره انجام فصل سوم پایان نامه، درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.

 

 ارسال دیدگاه
  1. سلام.موضوع پایاننامه ی بنده د مورد سرمایه گذاری مناطق آزاده.میخوام راهنماییم کنین ک ب چ صورت فصل سومش رو بنویسم

    دیدگاه توسط هادی
    پاسخ
ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)

مرتب‌سازی بر اساس: