روش تحقیق و آمار

برای ارزشیابی پژوهش های مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان، به جای معیارهای روایی و پایایی، معیار مقبولیت پیشنهاد داده اند. مقبولیت به این معناست که یافته های تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکت کنندگان، محقق و خواننده در خصوص پدیدۀ مورد مطالعه موثق و باورپذیر است. ۱۰ شاخص به شرح زیر برای معیار مقبولیت معرفی شده است.

♣ مطلب مرتبط: بررسی نظریه گراندد تئوری در مدیریت

پژوهش کیفی۱۰ شاخص کیفیت در پژوهش کیفی

تناسب: آیا یافته های پژوهش با تجارب متخصصان حوزۀ مورد مطالعه و مشارکت کنندگان سازگاری و هم خوانی دارد؟

کاربردی بودن یا مفیدبودن یافته ها: آیا یافته های تحقیق بینش جدیدی را فراهم ساخته و کاربردی است؟ در این باره باید گفت که یافته های تحقیق در بعد علمی در زمینۀ اتخاذ سیاست های متمایز و مجزای مدیریت،  در سازمان­ های علمی و فناورانه برای دستیابی به چیره ­دستی می تواند مفید باشد.

مفاهیم: یافته های پژوهش باید مفهوم پردازی های مناسبی داشته باشد. مفاهیمی نظیر منابع انسانی در جنبه های مختلف هوشمندی متعهدانه، تیرگی بازار و … نمونه هایی از مفاهیم جدید پژوهش هستند.

زمینۀ مفاهیم: یافته هایی که بستر و زمینه ای ندارند، ناقص اند. بدون زمینۀ مشخص، خواننده نمی تواند علت رخ دادن وقایع را درک کند.

منطق: آیا خطوط داستان جریان های منطقی ای ترسیم می کنند؟ برای تحقق این معیار در فرایند روایت­گری تجربۀ چیره دستی، تلاش شد تا روایت مدنظر از آهنگ منظم و یکپارچه و توالی مناسبی برخوردار باشد.

عمق: تشریح مفصل و مبسوط جزئیات به یافته ­های پژوهش غنا می بخشد. در پژوهش ها تلاش می شود یافته های تحقیق در فرایند روایت نظریۀ پدیدارشده به طور مبسوط، همراه با جزئیات و توجه به مشخصه ها و ابعاد ارائه شوند.

انحراف: آیا یافته ها انحراف دارد؟

بداعت: آیا پژوهش حرف جدیدی برای گفتن دارد یا همان ایده های کهنه را در پوششی نو مطرح کرده است؟

حساسیت: آیا پژوهشگر نسبت به موضوع تحقیق،مشارکت کنندگان و یافته های آن حساس بوده و آن ها را جدی گرفته است؟

استناد به یادنوشت ها: از آنجا که هر پژوهشگری در فرایند تحلیل یافتهها نمیتواند تمام مبحثها، نظرها، بینش ها و گفته ها را در ذهن نگه دارد، استفاده از یادنوشته ها ضرورت می یابد.

 

دوستان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت راهنمایی در خصوص چگونگی انجام تحلیل کیفی داده های پایان نامه خود، می توانید درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید. «مدیراما همراه و همیار شماست در انجام پژوهش»


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)