تازه های کتاب

با توجه به تفاوت هایی که در نوع و ویژگی انواع عدم قطعیت مشاهده می شود؛ تئوری ها، روش ها و تکنیک های مختلفی جهت مواجهه با عدم قطعیت موجود در سیستم ها ظهور و کاربرد یافته اند. آمار و احتمال با تاکید بر الگوها و توابع توزیع آماری موجود و مبتنی بر سری داده های پیش بین از آن پدیده از طریق مشاهده احتمال وقوع یک رخداد، عدم قطعیت تصادفی را که ناشی از ماهیت تصادفی آن است با استفاده از الگوها و توابع توزیع آماری توصیف می نماید. دومین نوع عدم قطعیت، عدم قطعیت ادراکی است که ناشی از پیچیدگی ذاتی پدیده و کمبود اطلاعات کامل در مورد آن است. برای توصیف و مطالعه این جنبه از پدیده ها می توان از ریاضیات فازی که دارای مفهومی واضح و دامنه ای غیر قطعی بوده و بر پایه توابع عضویت بنا نهاده شده است، استفاده نمود. ضعف این روش در آن است که به تجربه خبرگان و یا نمونه های تجربی پیشین به منظور برآورد تابع عضویت وابسته است. در سال ۱۹۸۲ تئوری سیستم های خاکستری به عنوان بسط یافته ی تئوری فازی در شرایط با اطلاعات غیرکامل برای مطالعه مسائلی با نمونه های کوچک و اطلاعات ضعیف توسط پروفسور دنگ توسعه یافت. نظر به گسترش روزافزون به کارگیری تئوری سیستم های خاکستری و عدم وجود کتاب فارسی در این زمینه و استقبال دانشجویان و شرکت کنندگان در کنفرانس های داخلی، در این کتاب سعی شده است با استفاده از منابع  متفاوت، اصول و مبانی تئوری سیستم های خاکستری به همراه مروری بر تئوری ها و روش های برخورد با عدم قطعیت برای نخستین بار ارائه گردد. مولفین تمام تلاش های خود را داشته اند تا زبان کتاب، سهل و روان باشد و از توابع ریاضیاتی پیچیده و اثبات های طولانی پرهیز نمایند؛ ولی مطالب کتاب از نظر تئوری بر مبنای ریاضی استوار باشد تا علاوه بر دانشجویان مهندسی صنایع، سایر رشته های مدیریتی و ریاضیاتی نیز بهره لازم را از آن داشته باشند.

مبانی تئوری سیستم های خاکستری (با مروری بر روش های عدم قطعیت)

فصول کتاب مبانی تئوری سیستم های خاکستری

این کتاب حاوی ۴ فصل است که عناوین آن عبارتنداز:

فصل اول: آشنایی با عدم قطعیت و انواع آن

فصل دوم:  ریاضیات بازه ای

فصل سوم: تئوری فازی

فصل چهارم: تئوری سیستم های خاکستری

کتاب مذکور توسط امیر مهدی ملک و آزاده دباغی با نظارت میر بهادر قلی آریانژاد تدوین شده و توسط انتشارات ترمه به چاپ رسیده است.

مدیراما مطالعه این کتاب را به دانشجویان و اساتید علاقه مند به این حوزه به عنوان کتابی مرجع در این زمینه توصیه می کند. در صورت تمایل به دریافت خلاصه کتاب مبانی تئوری سیستم های خاکستری درخواست خود را در فرم تماس با ما ثبت نمایید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)