روش تحقیق و آمار

پس از ارائه مطلب بررسی مراحل تدوین رساله دکتری، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۱) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۲) ، مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۳)،  مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت (۴) ، مراحل تدوین رساله دکتری (۵) و مراحل تدوین رساله دکتری (۶) به بررسی قسمت هفتم مراحل تدوین رساله دکتری مدیریت و آخرین مراحل پرداخته خواهد شد.

در ادامه به بررسی مرحله بیست و پنج تا بیست و هفت تدوین رساله دکتری مدیریت پرداخته شده است.

♣ مطلب مرتبط: موضوع رساله دکتری مدیریت

رساله دکتری مدیریت

بیست و پنج) پیشنهادهای ذوقی و ایده های ابتکاری

نکات و ایده هایی که فرد در مسیر پژوهش خود به صورت شهودی دریافت می کند نیز ممکن است بسیار ارزشمند باشند. از این رو توصیه می شود که حتی ابتکارها و پیشنهادهای ذوقی حاصل از دریافت شهودی یا احساسی پژوهشگر نیز مستند گردند؛ شاید زمینه ای را برای توسعه پژوهش های بعدی، ایجاد نمایند، اگر این مهم به درستی انجام پذیرد، بر سطح خلاقیت در مستندسازی و توسعه دانش، افزوده می شود.

بیست و شش) تنظیم فهرست منابع و مآخذ

در این مرحله، پژوهشگر باید با دقت و حساسیت زیاد، کلیه اسناد، مدارک و منابع مورد استفاده خود را ذکر نماید. برای استنادهای دقیق در متن اثر و پایان آن، می توان از روش های متعددی سود جست که برخی از آن ها از ترجیح اطلاع رسانی ویژه ای برخوردار بوده، برخی نیز تحت تأثیر سلایق و استانداردهای خاص مطرح می شوند. در این جا یکی از این شیوه ها معرفی می گردد.

الف) در مورد شیوه استناد در داخل متن اثر

در متن گزارش پژوهشی، معمولاً استنادها به صورت داخل پرانتز و با ذکر سال و صفحه می آیند.

مثال:

(الوانی، ۱۳۹۰، ۷۰)

یعنی این متن از صفحه ۷۰ کتاب دکتر سید مهدی الوانی که در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است، اخذ گردیده است.

در صورتی که از یک یا چند نویسنده، بیش از یک سند در یک سال مورد استناد باشد، از حروف الفبا در کنار سال، استفاده خواهد شد.

مثال:

در مورد سند اول:

(الوانی، ۱۳۸۹ الف، ۲۴)

در مورد سند دوم:

(الوانی، ۱۳۸۹ ب، ۳۶)

در مورد سند سوم و پس از آن نیز به همین ترتیب:

(الوانی، ۱۳۸۹ ج، ۶۷) و…

در مورد دو نویسنده، نام خانوادگی نفر اول و دوم با حرف ربط، پشت سر هم آورده می شود و در مورد سه نویسنده و بیشتر، از نام نفر اول و عبارت «همکاران» یا «دیگران» استفاده می شود.

مثال:

در مورد دو نویسنده: (پورعزت و سعدآبادی، ۱۳۹۱، ۲۶).

در مورد سه نویسنده: میرزایی اهرنجانی و همکاران، ۱۳۹۲، ۳۳).

در مواردی که سند به زبان انگلیسی (یا زبان دیگری) است، نام صاحب سند باید به زبان اصلی مورد استناد قرار گیرد:

مثال:

.(Scott, 2003, 39)

یعنی این متن از صفحه ۳۹ از کتاب اسکات در سال ۲۰۰۳ اخذ شده است.

.(Scott, 2005 a, 69)

یعنی این متن از صفحه ۶۹ از کتاب اول اسکات در سال ۲۰۰۵ اخذ شده است.

.(Scott, 2005 b, 124)

یعنی این متن از صفحه ۱۲۴ کتاب دوم اسکات در سال ۲۰۰۵ اخذ شده است.

در این حالت، فهرست منابع و مآخذ، باید در انتهای گزارش، با رعایت ترتیب الفبایی نام نویسندگان یا مؤسسه های گردآوری کننده و تدوین کننده اسناد ( مانند: بنیاد دایره المعارف بزرگ فارسی)، تنظیم شود.

ب) در مورد استناد در پایان اثر

ب). ۱) شیوه استناد به یک مقاله در یک مجله

ساختار:

نام خانوادگی، نام (صاحب اثر). سال انتشار.«نام مقاله داخل گیومه». نام مجله به صورت ایتالیک سیاه. شماره و زمان چاپ. مؤسسه ناشر. صفحه های مقاله در مجله.

مثال:

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۰٫ “مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی”. دانش مدیریت- ویژه نامه مدیریت دولتی. شماره ۵۵٫ پاییز ۱۳۸۰٫ دانشگده مدیریت دانشگاه تهران. ۱۱۷- ۸۳٫

ب. ۲) شیوه استناد به یک مقاله در یک کتاب ویراسته شده

ساختار:

نام خانوادگی، نام (صاحب اثر). سال انتشار مقاله. “نام مقاله داخل گیومه”. نام و نام خانوادگی ویراستتار. سال انتشار مجموعه. نام مجموعه ویراسته به صورت ایتالیک سیاه. مؤسسه ناشر. صفحه های مقاله در مجموعه.

مثال:

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۷٫ “تبیین الگوی مراودهای توسعه ادبیات و ملت سازی برای آینده (مطالعه موردی: شاهنامه فردوسی)”. بهمن نامور مطلق. ۱۳۸۷٫ اسطوره متن هویت ساز. شرکت ساز. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۲۰۹- ۱۸۹٫

ب. ۳) شیوه استناد به یک کتاب

ساختار:

نام خانوادگی، نام (صاحب اثر). سال انتشار. نام کتاب به صورت ایتالیک سیاه. نام ناشر.

مثال:

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۷ الف. مختصات حکومت حق مدار. در پرتو نهج البلاغه امام علی “علیه اسلام”. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۷ ب. مبانی دانش اداره دولت و حکومت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

در مواردی که کتاب دو نویسنده یا بیشتر داشته باشد، نام نفر دوم به صورت طبیعی، یعنی نام و نام خانوادگی می آید:

مثال، در مورد ریچارد دبلیو. اسکات و جرالد اف. دیویس:

Scott, W. Richard & Gerald F. Davis. 2007. Organization and Organizing; Rational, Natural and Open system perspectives. Pearson Education International.

این ترتیب کاملاً منطقی است. زیرا جابه جایی نام و نام خانوادگی نفر اول، فقط به لحاظ سهولت جست و جوی الفبایی نام خانوادگی وی در انتهای اثر، انجام می پذیرد، با این ملاحظه که در انتهای اثر، منابع و مآخذ به صورت الفبایی، برحسب نام خانوادگی نفر اول، مرتب می شوند.

 

در مواردی که به ویراسته های متعدد یک کتاب در سال های گوناگون ارجاع شده باشد، در پایان اثر، همه ویراسته های مورد استناد، به ترتیب سال انتشار ذکر می شوند. البته پس از نام کتاب، معمولا شماره ویرایش نیز ذکر می گردد:

مثال:

second etitionو Third edition در:

a)Hughes, Owen E. 1998. Public Management & Administration: An Introduction. Second edition. McMillan Press LTD.

  1. b) Hughes, Owen E. 2003. Public Management & Administration: An Introduction. Third edition. Palgrave.

ویرایش دوم در:

قلی پور، آرین، ۱۳۸۰٫ جامعه شناسی سازمان ها- رویکرد جامعه شناسی به سازمان و مدیریت، ویرایش اول. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

قلی پور، آرین. ۱۳۸۸٫ جامعه شناسی سازمان ها- رویکرد جامعه شناسی به سازمان و مدیرت. ویرایش دوم با اضافات. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

ب. ۴)  شیوه استناد به یک کتاب ترجمه شده یا ترجمه و تألیف

ساختار:

نام خانوادگی، نام. سال انتشار. نام کتاب به صورت ایتالیک سیاه. نام مترجم. نام ناشر.

مثال:

رشر، نیکولاس. ۱۳۸۱٫ منطق سینوی به روایت نیکولاس رشر. ترجمه و تألیف لطف الله نبوی. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ج) فهرست الفبایی یا منابع و مآخذ پایانی اثر

هرآن چه در متن اثر آورده می شود، باید در انتهای اثر به طور کامل معرفی گردد. در ذیل، نمونه ای از فهرست الفبایی منابع و مآخذ، ارائه می گردد.

بخش اول: نمونه منابع و مآخذ فارسی

قرآن کریم. انتشارات اسوه. وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ ۱۳۶۵٫

المیزان، ترجمه تفسیر المیزان. علامه سید محمد حسین طباطبایی. ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. دوره بیست جلدی. دفتر انتشارات اسلامی  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ هجدهم. تابستان  ۱۳۸۳٫

الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد. ۱۳۸۰٫ “مدیریت دولتی و اعتماد عمومی”. دانش مدیریت، ویژه نامه مدیریت دولتی. شماره ۵۵٫ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

الوانی، سید مهدی. ۱۳۶۶٫ مدیریت عمومی. ویرایش اول، نشر نی.

امیرخانی، رضا. ۱۳۸۳٫ نشت نشا- جستاری در پدیده فرار مغزها. مؤسسه انتشاراتی قدیانی.

برزگر، ابراهیم. ۱۳۸۸٫ روان شناسی سیاسی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

برزگر، ابراهیم، مرداد ۱۳۸۲٫ “روان شناسی سیاسی مظفرالدین شاه- بخش اول”. اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره ۲۰۴- ۲۰۳٫ مؤسسه اطلاعات.

پورعزت، علی اصغر و آرین قلی پور. ۱۳۸۸٫ “توسعه رویکرد مسأله محوری در مطالعات میان رشته ای”. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. شماره ۳٫ پژوهشکده علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

پورعزت، علی اصغر و اباذر هادی شایسته. ۱۳۸۸٫ “بررسی دلیل بقا و فروپاشی حکومت ایران در عصر صفویه”. فصلنامه علمی تخصصی مرزبانان، شماره ۷٫ مرزبانی جمهوری اسلامی ایران.

پورعزت، علی اصغر و غزاله طاهری عطار، تابستان ۱۳۸۵٫ “مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند”. فرهنگ مدیریت. شماره ۱۳٫ پردیس قم دانشگاه تهران.

پورعزت، علی اصغر و غزاله طاهری عطار، پاییز ۱۳۸۵٫ “بررسی دلایل فروپاشی حکومت و تمدن پادشاهی هخامنشیان”. مجله پژوهش حقوق و سیاست- ویژه سیاست و روابط بین الملل. شماره ۲۱٫ دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه علامه طباطبایی.

پورعزت، علی اصغر، ۱۳۸۹٫ “تبیین  ساخت هولوگرافیک برنامه ریزی سلولی عصرمدار برای توسعه نظارت همگانی. ” مجموعه مقالات همایش ملی نظارت همگانی (راهبردها و راهکارها). جلد دوم. مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران.

پورعزت، علی اصغر، سیدحسین دامادی، شهرزاد مصطفوی، مصطفی متحدین و علی صیادی زاده. ۱۳۸۲٫ “طراحی سیستم بسیج امکانات ملی برای مواجهه مناسب با بحران های طبیعی و اجتماعی”. کمال مدیریت- ویژه نامه مدیریت بحران. شماره ۴ و ۵٫ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی.

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۷ الف. مختصات حکومت حق مدار. در پرتو نهج البلاغه امام علی “علیه السلام”. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

پورعزت، علی اصغر. ۱۳۸۷ ب. مبانی دانش اداره دولت و حکومت. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی “علیه السلام”. گردآوری سید شریف رضی، ترجمه عبدالمحمد آیتی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی و بنیاد نهج البلاغه.

نهج البلاغه. گزیده سخنان، نامه ها و حکومت های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، گردآوری ابوالحسن محمدبن الحسین سیدرضی، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.

نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین. ترجمه محمد دشتی. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین “علیه السلام”.

بخش دوم: نمونه منابع و مآخذ انگلیسی:

The Glorious Quran.

Adams, Guy, B. & Danny L. Balfour. 1998. “Ethics in the public service”. In Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde (Eds). 2007. Classics of Public Administration. Sixth edition. Thomson & Wadsworth. pp. 566-76.

Addams, Jane. 1904. “Problems of Municipal Administration. “In Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde and Sandra J. Parkes, (Eds). 2004. Classics of Public Administration. Fifth edition. Thomson & Wadsworth, PP. 38-42.

Allison, Graham T., 1979. “Public and Private Management, Are they Fundamentally Alike in All Unimportant Respects?”. in Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. pp. 383-400.

Anderson, James E. 1975. Public Policy Making, Basic Concepts in Political Science. Praeger Publishers.

Appleby, Paul. 1945. “Government is Different”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 122-126.

Barnard, Chester. 1938. “Informal Organizations and Their Relation to Formal Organizations”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 95-99.

Barzelay, Michael & Babak J. Armajani. 1992. “Breaking through Bureaucracy”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 491-513.

Bennis, Warren. 1967. “Organizations of the Future”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 242-253.

Borownlow, Louis, Charles E. Merriam & Luther Gulick. 1973. “Report of the President’s Committee on Administration Management”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 90- 94.

Boulding, Kenneth. E., 1951. “General Systems Theory – the Skeleton of Science”. In Peter P. Schoderbek (Ed). 1971. Management Systems. Second edition. John Wiley & Sons, Inc.

Bovens, Mark. 2005. “Accountability”, in Oxford Handbook of public Management. Oxford University press.

Bryson, John M. & William D. Roering. 1996. “Strategic Planning Options for the Public Sector”. In James L. Perry (Ed.). Handbook of Public Administration. Jossey-Bass.

Caiden, Naomi. 1981. “Public Budgetting Amidst Uncertainty and Instability”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 409-429.

Calvert, Peter and Susan Calvert. 2007. Politics and Society in the Developing World. Third edition, Pearson & Longman. Churton, Mel. 2000. Theory and Method. Macmillan Press. L.T.D.

Davison, Robert M., Christian Wagner & Louis C. K. Ma. 2005. “From Government to E-Government”. Information Technology & People. 18(3). pp. 280-99. Emerald Group publishing Limited.

Denhardt, Robert B. & Janet V. Denhardt. 2000. “The New Public Service: Serving Rather than Steering”. Public Administration Review. 60(6). pp. 549-60.

Denhardt, Robert B. 1999. “The Future of public Administration”. Public Administration & Management. PP. 279-92.

Denhardt, Robert B. 2000. Theories of Public Organization. Harcourt Brace.

Downs, Anthony. 1967. “The Life Cycle of Bureaus”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 262-274.

Dror, Yehezkel. 1967. “Policy Analyst, A New Professional Role in Government Service”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 254-261.

Eaton, Dorman B. 1880. “Civil Service Reform in Great Britain”. In Jay M. Shafritz & Albert C. & Sandra J. Parkes. 2004. Classics of Public Administration. Fifth edition. Thomson & Wadsworth. PP. 16-21.

Farazmand, Ali. 2004- a. “Preface”. In Ali Farazmand (Ed.), Sound Governance; Policy and Administrative Innovations. Praeger publishers. pp vi-ix.

Farazmand, Ali. 2004- b. “Sound Governance in the Age of Globalization: A Conceptual framework”. In Ali Farazmand (Ed). Sound Governance: Policy and Administrative Innovations. Praeger publishers. PP. 1-25.

Finer, S.E. 1999. The History of Government. Oxford University press.

Follett, Mary Parker. 1926. “The Giving of Orders”. In Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997. Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 53-60.

Frederickon, H, George. 2000. “Can Bureaucracy Be Beautiful?” Public Administration Review. 60(1). pp. 47-53.

Frederickson, H, George & David G. Frederickson. 1995. “Public perceptions of Ethics in Government: The Problems of Distance and Role Differentiation”. The Annals of American Academy of Political and Social Science. Spring 1995.

Frederickson, H, George. 1971-b. “Toward a New public Administration”. Jay M. Shafritz & Albert C. Hyde (Eds). 1997.

Classics of Public Administration. Fourth edition. Harcourt. PP. 329-341.

Frederickson, H. George. 1999. “Ethics and new Managerialism”. Public Administration & Management. An Interactive Journal. 4 (2). pp. 299-324.

Pourezzat, Ali Asghar. 2012. Truth-Oriented Justice: Awareness, Welfare, Security. Translated by Mohsen Shaojakhani. Tehran: Elmi-Farhangi Publications.

نکته مهم: توجه شود که قرآن کریم در فهرست منابع و مآخذ عربی و فارسی و انگلیسی، طبق عرف چاپ و نشر ایران، همواره اول می آید؛ یعنی در مورد این کتاب شریف، ترتیب الفبایی در فهرست منابع، استثنائاً نقض می شود.

بیست و هفت) ویرایش و نگارش نهایی و آغاز پژوهش جدید

دقت در تدوین نهایی رساله یا گزارش پژوهشی بسیار حائز اهمیت است. چه بسا پژوهش های ارزندهای که به جهت سهل انگاری در ویرایش نهایی متروک می مانند و مورد مراجعه قرار نمی گیرند.

آیین نگارش

برای نگارش صحیح، برخورداری از ده مهارت متفاوت، مطلوب است:

یک) تسلط بر ادبیات مبدأ یا زبانی که در رشته تخصصی مورد نظر، زبان علم تلقی می شود؛ برای مثال، تسلط به زبان انگلیسی برای دانشجویان مدیریت یا تسلط به زبان عربی برای دانشجویان علوم دینی.

دو) تسلط بر زبان مقصد که در این جا مقصود زبان فارسی است؛ با این ملاحظه که بسیاری از صاحبان آثار و نویسندگان فارسی زبان، تسلط کافی بر این زبان ندارند و کتاب های پرغلط و غیرقابل استنادی را منتشر می سازند.

سه) تسلط بر زبان علم یا اصطلاحات و اصول اساسی رشته تخصصی مورد نظر؛ برای مثال، تسلط بر اصطلاحات مدیریت، نظریه سازمان، رفتار سازمانی و خطمشی، برای دانشجویان مدیریت دولتی یا تسلط بر اصطلاحات برنامه ریزی، آینده پژوهی، راهبرد یا استراتژی، برای دانشجویان مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک.

چهار) تسلط بر قواعد و علائم و نشانه های ویرایشی و نگارشی؛ برای مثال آشنایی با نحوه و موارد کاربرد. و، و؛ و! و _ و / و: و ” ” و «» و () و ؟، در متون و نوشته ها.

پنج) آشنایی با غلط نویسی های متداول در کاربرد ضرب المثل ها و گفت وگوهای روزمره.

شش) آشنایی با منطق گزارش نویسی و توانایی انتقال مباحث علمی سنگین، با روالی منطقی و سنجیده.

هفت) آشنایی با مفهوم کتاب، بخش، فصل، بند، پاراگراف، جمله، عبارت و کلمه.

هشت) آشنایی با مفهوم مقدمه، پیش گفتار، درآمد، بحث و نتیجه گیری.

نه) مهارت استفاده از جداول و نمودارها و شکل ها؛ با این تأمل که گاهی «یک نمودار خوب، به اندازه هزار صفحه متن نوشته، قدرت انتقال مطلب دارد»، بنابراین، استفاده خوب از جدول و نمودار و شکل، می تواند موجب صرفه جویی قابل توجهی در حجم نوشته ها شود.

ده) مهارت خلاصه نویسی، با این هدف که با واژگان و جمله های کمتر و کوتاه تر، مفاهیم و مباحث گسترده تر و عمیق تری مطرح شود. این پیشنهاد در امتداد جمله معروف “کم گوی و گزیده گوی، چون دُرّ، تا ز اندک تو جهان شود پُر (نظامی، خمسه، لیلی و مجنون  بخش ۹) مد نظر قرار می گیرد. در این جا تأکید می شود که نویسنده خوب و گزارشگر مجرب، به طور فشرده می نویسد و می تواند میزان قابل توجهی مطلب و دیدگاه و اندیشه را در قالب کلمات و جملات محدود و کوتاه عرضه نماید، در حالی که نویسنده بی تجربه و نوقلم، معمولاً مباحث را به هم می بافد و حوصله مخاطب را سر می برد. تأکید می شود که “گزیده نویسی و گزیده گویی، به  گونه ای تلاش برای احترام به شعور شنونده و مخاطب است”.

ویرایش ادبی

هنگام تدوین رساله پژوهشی، باید تلاش کرد تا از کلمات، واژگان و اصطلاحات درست و یکسان استفاده شود. در این جا برخی از اشتباهات رایج در نوشته های فارسی، برای عطف توجه پژوهشگران معرفی می شوند (برای آشنایی با مجموعه های کاملتر غلط نویسی های متداول، به ویژه ر.ک. نجفی، ۱۳۷۰).

 

♣ مطلب مرتبط: راهنمای انجام رساله دکتری مدیریت

برای دریافت مشاوره جهت انجام رساله دکتری مدیریت، درخواست خود را در فرم تماس با ما نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)