دستیار پژوهش

رساله پژوهشی، مهم ترین دستاورد علمی هر دانش پژوهی است که با انگیـزه کسـب مهـارت هـای آموزشی و پژوهشی، وارد دوره های تحصیلات تکمیلی مـی شـود. رساله دکتری مدیریت بازنمـای بسـیاری از توانمندی ها، ظرفیت ها و قابلیت های دانش پژوه است و هر چند به لحاظ مشارکت استادان راهنمـا و مشاور و داور وی، می توان آن را کاری گروهی تلقی کـرد، ولـی در نهایـت، ایـن رسـاله صـرفاً اثـر دانش پژوهی تلقی می شود که آن را تدوین کرده است! به ویژه آن که همواره امکان دارد که اعضای هیأت مشاوره و راهنمایی نیز نقدهایی بر آن داشته باشند.

اعتبار علمی هر رساله پژوهشی، در گرو اعتبار علمی یافته های پژوهشی مبنایی آن است، ضمن این که واضح است که هر پژوهش علمی، تحت تأثیر ساخت منطقی گزاره های ابتدایی یا مبنـایی خـود قرار می گیرد. بنابراین، دانشجو باید قبل از تدوین رساله، درباره اهمیـت و مراتـب اسـتحکام منطـق زیربنایی پژوهش و ارزش دستاوردهای علمی خویش بیاندیشد و سپس بـه رعایـت نکـات ظـاهری تدوین رساله بپردازد.

این منطق زیربنایی، درواقع جانمایه و خمیره پژوهش است و همه ملاحظات روشی، تحت تأثیر آن قرار می گیرند. در واقع، داربن خلاقیت و نوآوری نیز از همین منطق زیربنایی ریشه می گیرد، در ایـن جا تأکید می شود که اهتمام به خلاقیت و نوآوری، لازمه جذابیت پژوهش اسـت. بنـابراین، پـیش از آغاز مراحل اصلی پژوهش، پژوهشگر باید تکلیف خود را روشن نماید. او باید برای خود روشن سازد که آیا واقعاً می خواهد یک کار پژوهشی اصیل و نوآورانه انجام دهد یا صرفاً مترصد به انجام رساندن پژوهش پایانی دوران تحصیل خویش است!

توصیه های ذیل مربوط به کسانی است که می خواهند به کارهای پژوهشی اصیل و خلاقانه بپردازند، گروه دوم به راحتی راه خود را خواهند یافت!

برای انجام کار پژوهشی اصیل و نوآورانه، پژوهشگر باید متعهد به رعایت نکات ذیل باشد:

  • امانت داری در مستندسازی و رعایت حقوق مادی و معنوی دیگران.
  • بیان بی پروا و دقیق یافته های علمی و ترک ویژگی های شخصیتی «قیّم دانش» بودن.
  • انتشار و ترویج صادقانه یافته ها و کمک به توسعه دانش.

نکته بسیار مهم آن است که دانشجو باید وقت خود را به گونه ای تنظیم کنـد کـه کـار پـژوهش، بـا تنگناهای زمانی در پایان دوره تحصیل مواجه نشود، وی باید به طور مسـتمر بـه اسـتادان راهنمـا و مشاور مراجعه نماید و عدم دسترسی به آن ها را در میان دو نیمسال و به ویژه در ماه تابستان، مـد نظر قرار دهد.

دانشجویانی که کار را با وسواس شروع می کنند، معمولاً وقت خود را تلف مـی نماینـد، بنـابراین، در پایان مجبور می شوند تا کار پژوهشی خود را بـی دقـت و بـا عجلـه جمـع کننـد و شـرایطی بسـیار پُراسترس و مملو از عوامل افزایش تنیدگی را تجربه نمایند.

مسئولیت تنظیم وقت در رسیدن به زمان بندی بر عهده دانشجوست. وی باید توجه داشته باشد کـه پژوهش او، دغدغه زندگی اوست و استادانش، هر یک دغدغه های متعدد و متنوعی در زندگی خـود دارند. پس رعایت نظم و انضباط و زمان بندی پژوهشی، وظیفه دانشجوست.

هنگامی که پژوهشگر با عزم راسخ، وارد مرحله پژوهش می شـود، شایسـته اسـت کـه ابتـدا دربـاره رسالت خطیر خویش بیاندیشد و اهمیت کار خود را در نظر آورد.

او باید بیاندیشد که آثار محققان و پژوهشگران گذشته، جهان حاضر را آن چنان که ملاحظه می شود شکل داده اند! احتمالاً اثر یا آثار او نیز تا دوره هایی نامعلوم از دوران آینده، اثرگذار خواهند بود! آثاری که ممکن است مثبت یا منفی باشند؛ ضمن این که ممکن است شـدید، متوسـط، ضـعیف یـا خنثـی باشند. منظور از اثر خنثی، حالتی است که بود و نبود یک پژوهش، هیچ تأثیری بـر جامعـه علمـی و حیات اجتماعی آن نداشته باشد! بنابراین، اثر خنثی، اثر بی اثری است! اثر اتلاف منابع پژوهشی است! به همین جهت تأکید می شود که پژوهشگر باید هنگام انتخاب موضوع پژوهشی خود، دقت کنـد تـا حتی المقدور موضوعی مفید، جدید، جذاب و اثرگذار بر جامعه انسانی را انتخاب و صورت بندی نماید. چنین تأکید می کند: دانشگاهی که در آن سالیانه از شش هـزار پایـان نامـه و یکی از صاحب نظران رساله دفاع می شود، باید بتواند سالی شش هزار مسأله و مشکل جامعه را برطرف سازد یا از شدت آن ها بکاهد.

نکته مهم این است که آثار پژوهش های خوب یا بد یا خنثی، در هر سه حالت جامعه را تحت تـأثیر قرار می دهند. ضمن این که جامعه علمی نیز از آثار خوب، اثر خوب می پذیرد و از آثار بد یا خنثی، اثر بد، به ویژه از آن حیث که آثار خنثی نیز در جامعه علمی پیامدهای مخرب دارند و حمایت از آن هـا موجب تضییع و هدررفت استعدادها و منابع جامعه علمی می شود.

♣ مطلب مرتبط:  مشاوره انجام رساله دکتری مدیریت

رساله دکتری مدیریتمراحل انجام رساله دکتری مدیریت

مراحل اصلی تدوین رساله دکتری مدیریت را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

یک) کسب آمادگی اخلاقی برای پژوهش علمی،

 دو) انتخاب موضوع پژوهش،

 سه) طرح یک یا چند سؤال پژوهشی،

 چهار) انتخاب استادان راهنما و مشاور،

 پنج) مصاحبه اکتشافی،

 شش) مطالعه اکتشافی،

 هفت) طراحی یا انتخاب طرح یا مدل اولیه پژوهش (ویرایش نخست) و تـدوین سـؤالات و یـا فرضیه ها، بر اساس آن،

 هشت) تهیه فهرست واژگان راهنما،

 نه) ترسیم نقشه ادبی پژوهش،

 ده) تدوین مبانی نظری یا ادبیات پژوهش،

 یازده) طراحی مدل برخاسته از ادبیات (ویرایش دوم مدل پژوهش)،

 دوازده) ساده سازی مدل برخاسته از ادبیات و تدوین مدل خـام پـژوهش (ویـرایش سـوم مـدل پژوهش)،

 سیزده) بازنگری سؤالات و/ یا فرضیه ها براساس مدل خام پژوهش،

 چهارده) تدوین طرح روش شناسی پژوهش،

 پانزده) بازنگری طرح یا مدل خام پژوهش با توجـه بـه روش منتخـب (ویـرایش چهـارم مـدل پژوهش)،

 شانزده) انتخاب یا طراحی ابزار گردآوری اطلاعات،

 هفده) اعتباریابی ابزار گردآوری اطلاعات،

 هجده) گردآوری اطلاعات،

 نوزده) تحلیل اطلاعات و تدوین یافته ها،

 بیست) تفسیر یافته ها و بیان آن ها به زبان علمی متداول،

 بیست ویک) تدوین خلاصه و نتیجه گیری،

 بیست و دو) ارائه پیشنهادهای کاربردی،

 بیست و سه) بازنگری طرح پژوهشی بـرای ارائـه پیشـنهادهای علمـی بـه پژوهشـگران بعـدی (ویرایش پنجم مدل پژوهش)،

 بیست و چهار) مستندسازی عبرت های علمی و پژوهشی (پیشنهاد به خود برای عبرت آیندگان)،

 بیست و پنج) پیشنهادهای ذوقی و ایده های ابتکاری،

 بیست و شش) تنظیم فهرست منابع و مآخذ،

 بیست و هفت) تدوین گزارش قابل ارائه به مجامع علمی.

برای دریافت مشاوره جهت انجام رساله دکتری مدیریت ، درخواست خود را در فرم تماس با ما نمایید. لطفا درخواست خود را به صورت دقیق شرح دهید.


ارسال دیدگاه
(الزامی) (الزامی)