خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’دانشنامه مدیریت‘

دانشنامه مدیریت

«سلول گرایی» راهبردی برای سازمان دهی فراگردهای پیچیده ارائه خدمت و تولید محصول کارآمد است. یک سیستم سلولی از واحد ها یا سلول هایی تشکیل شده است که به طور مستقل طراحی گردیده اند ولی به عنوان یک کل منسجم عمل می کنند. «سلول گرایی» بیش از پردازش سریع اطلاعات و ارتباطات یا هر فناوری دیگر، موجب شتاب بیشتر تغییراتی می شود که مدیران با آن مواجه اند و راهبردهایی   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

مفهوم سکوت سازمانی توسط موریسن و میلیکن معرفی شد و بیان کرد که بررسی سکوت سازمانی پدیده اجتماعی است که در یک سطح سازمانی به وجود می آید و توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی تحت تأثیر قرار می گیرد. موریسن و میلیکن سکوت در سطح سازمانی را به دو صورت زیر تعریف می کنند: پدیده سطح، جمعی ای که در آن کارکنان از ارایه باورها یا نگرانی های شان   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

مدیریت در میان علوم انسانی رابطه نزدیکی با فرهنگ دارد، به گونه ای که با اندک تأملی می توان نقش فرهنگ را در جای جای آن به وضوح مشاهده کرد. به همین دلیل، فرهنگ های گوناگون، برای خود مدیریت های متفاوتی را اقتضا می کنند. به همین سبب، الگوی مدیریت اسلامی، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، برآمده از اصول و قوانین مشخصی است که براساس ملاک   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

الزامات دنیای امروز، فناوری را به یکی از عوامل اصلی در تأسیس و مدیریت اکثر سازمان ها تبدیل کرده است. در عین حال تغییرات گسترده و افزایش رقابت­ ها در کنار توسعه به کارگیری راهبرد فناوری در سازمان ها و افزایش اهمیت همکاری های فناورانه باعث شده تا مدیران به دنبال رویکردهای جدیدی برای حل مسائل فناورانه سازمانی باشند. این امر در کنار موفقیت «کارآفرینی فناورانه» درحوزه­ های غیرسازمانی و   ادامه مطلب ...

دانشنامه مدیریت

حفظ و نگهداشت منابع انسانی امروزه شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن در چنین شرایطی، نیاز آن ها را به نسلی ارزشمند از کارکنان را آشکار می سازد. نسلی که از آن ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می شود. بی تردید این کارکنان وجه ممیز سازمان های اثربخش می باشند. منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمان ها به شمار نمی   ادامه مطلب ...