مدیراما

خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

روش ­شناسی کیو، روشی است که به­ وسیله آن، ذهنیت بررسی می­ شود. در این روش، از این نقطه نظرات ذهنی برای ساخت گونه­ شناسی دیدگاه­ های متفاوت استفاده می­ شود روش ­شناسی کیو، در واقع، فنی است که پژوهشگر را قادر می­ سازد تا اولاً ادرکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقه­ بندی کند و ثانیاً به­ دسته ­بندی گروه­ ها براساس ادراکاتشان بپردازد. آشکار ساختن الگوهای مختلف   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

در این نوشته صرفاً روایی ابزار سنجش را بررسی خواهیم کرد. یعنی وقتی مجموعه ای از سؤال ها را می پرسیم (تدوین یک ابزار سنجش) امید داریم که مفهوم را انعکاس دهیم، چگونه می توان به طور معقول مطمئن شد آن چه را که قصد آن داشته ایم برای سنجش تعیین کرده ایم و نه چیز دیگری؟ این امر می تواند با به کار گیری آزمون های خاص روایی تعیین   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

اثر یک متغیر سوم در رابطۀ بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می تواند به دو صورت متمایز باشد: ۱) به عنوان متغیر تعدیل کننده (Moderater Variable) ، یا ۲) به عنوان متغیر واسطه ای (Mediator variable). متغیرهای تعدیل کننده ماهیت به طور کلی یک متغیر تعدیل کنند، یک متغیر کیفی (مانند جنس، مذهب، طبقه اجتماعی) یا کمَی (مانند بیرونی بودن مرکز کنترل یا ادراک لیاقت) است که جهت و   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

پژوهشگران حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی اغلب، نظرات افراد را از طریق پرسش های باز جویا می شوند و پاسخ های آن ها را به طور کامل یادداشت می کنند. در مرحله ی بعد، برای این که پژوهشگر بتواند از این پاسخ ها در تحلیل های آماری استفاده کند، باید آن ها را کدگذاری کند. در این فرایند، احتمال خطاهای انسانی و ساختاری وجود دارد. اگر چه این خطاها   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

معمولاً از پژوهش های کیفی به دلیل فقدان شاخص ها و ابزارهای مناسب برای محاسبه ی پایایی و روایی تحلیل ها انتقاد می شود. مصاحبه از جمله ی روش های تحقیق کیفی و از پرکاربردترین تکنیک ها برای پژوهش های اجتماعی است. به کار گرفتن این روش در آن، پژوهشگر به دسته بندی و استخراج اطلاعات پرداخته، داده های خام مصاحبه را به صورت مقوله های مشخص و فهمیدنی در   ادامه مطلب ...