خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

برای ارزشیابی پژوهش های مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان، به جای معیارهای روایی و پایایی، معیار مقبولیت پیشنهاد داده اند. مقبولیت به این معناست که یافته های تحقیق تا چه حد در انعکاس تجارب مشارکت کنندگان، محقق و خواننده در خصوص پدیدۀ مورد مطالعه موثق و باورپذیر است. ۱۰ شاخص به شرح زیر برای معیار مقبولیت معرفی شده است. ♣ مطلب مرتبط: بررسی نظریه گراندد تئوری در مدیریت ۱۰   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

برای مطالعه بخش اول  مطلب آشنایی با کاربرد تحلیل محتوا و بررسی مراحل آن بر روی لینک زیر کلیک نمایید. آشنایی با کاربرد تحلیل محتوا و بررسی مراحل آن (۱) واحد تحلیل و زمینه بعد از این که نمونه گیری انجام شد، پژوهشگر باید واحد تحلیل و واحد زمینه خود را مشخص کند و تا انتهای خواندن متن آن را مدنظر داشته و براساس آن تحلیل خود را انجام دهد.   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

برای کاربرد تحلیل محتوا ، همچون هر روش پژوهشی دیگری و در راستای برآورده کردن معیارهای مهمی چون تکرار پذیری و اعتبار داده ها می توان از گام های زیر بهره گرفت. هر چند بنا به متفاوت بودن مفروضات معرفت شناختی تحلیل محتوای کیفی و کمی و هدف های این دو، مواردی همچون تکرار پذیری و اعتبار داده ها که بیشتر در رویکردهای کمی مطرح هستند، رنگ و بوی دیگری   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

روش گرندد تئوری نخستین بار توسط بارنی گلیسر و آنسلم اشتراوس در دهۀ ۱۹۶۰ میلادی مطرح شد. آنها که در حوزۀ جامعه شناسی پزشکی کار می کردند، در پژوهشی درصدد یافتن دیدگاه های بیماران درباره مرگ برآمدند. نتیجه در کتابی باعنوان «آگاهی از مرگ» منتشر شد، اما بیش از نتیجۀ پژوهش، روش آن مورد توجه قرار گرفت. آن دو، روش به کار گرفته شده را در کتاب دیگری با عنوان   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

شناخت مضمون، یکی از مهم ترین و حساس ترین کارها در تحقیقات کیفی است و به عبارتی، قلب تحلیل مضمون است. شعور متعارف، ارزش های محقق، جهت گیری ها و سؤالات تحقیق و تجربه محقق درباره موضوع، در نحوه شناخت مضامین، تأثیر می گذارد. از آن­جا که تحلیل مضمون ، تحلیلی کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده های مناسب و مورد نیاز- که   ادامه مطلب ...