خوراکبایگانی نوشته‌های مرتبط با ’روش تحقیق و آمار‘

روش تحقیق و آمار

تولید نظریه در گراندد تئوری گراندد تئوری را تلاش برای یافتن نظریه ­ای دانسته ­اند که به­ طور استقرایی از مطالعۀ پدیده ­ای به دست می ­آید و نمایانگر آن پدیده است. در گراندد تئوری نظریه را باید کشف کرد، و از طریق گردآوری منظم اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده­ هایی که از آن پدیده برآمده است آن­را اثبات کرد. به­ عبارتی در گراندد تئوری تحقیق هرگز از یک   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

تئوری مفهوم سازی بنیادی (Grounded Theory) نوعی استراتژی پژوهشی است که در پی تدوین تئوری است و ریشه در داده هایی مفهومی دارد که به طور نظام مند گردآوری و تحلیل شده اند. این استراتژی برای نخستین بار توسط گلاسر و استراوس (۱۹۶۷) در کتاب «کشف تئوری مفهوم سازی» مطرح شد. به اعتقاد مارتین و ترنر (۱۹۸۶) تئوری بنیادی نوعی تئوری استقرایی است. روش شناسی این تئوری به پژوهشگران اجازه   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

نمونه گیری روش های آمیخته، عبارت از انتخاب واحدهای تحلیل برای مطالعه با استفاده از راهبردهای نمونه گیری هدفمند و احتمالی است. ادبیات زیادی دربارۀ راهبردهای نمونه گیری روش های آمیخته وجود ندارد. همچنین، گونه شناسی قابل قبولی برای راهبردهای نمونه گیری در پژوهش ها وجود ندارد. در این راستا باشگاه دانشجویان مدیریت جهت پاسخگویی نیاز دانشجویان در این زمینه به بررسی گونه شناسی تدلی و یو پرداخته است. تدلی   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مدیریتی، هم چون سایر رشته ها، به دو دسته تقسیم می شود: آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیلی). آمار توصیفی خود به سه بخش تقسیم می شود: ترسیم نمودار، آماره های گرایش به مرکز و آماره های تغییرپذیری. در ادامه به اختصار هر یک را تشریح خواهیم نمود. آمار توصیفی و آمار تحلیلی یکی از قدیمی ترین تقسیم بندی های علم آمار است.   ادامه مطلب ...

روش تحقیق و آمار

یکی دیگر از تقسیم بندی های رایج در آمار، تقسیم بندی آمار به آمار پارامتریک و ناپارامتریک است. به ساده ترین بیان باید گفت که برای سنجش فرضیه هایی که متغیر آن کمَی اند، از آمار پارامتریک استفاده می شود. متغیرهای کمَی، به علت کمَی بودن و واحد پذیربودن از ویژگی میانگین پذیر و انحراف معیار پذیر برخوردارند. به دلیل همین ویژگی معمولاً برای استفاده از آزمون های پارامتریک، پیش   ادامه مطلب ...